返回列表 發帖

皂典
8 m& Q* z; i' o9 I" k# y% d8 e soap-diy.com
: m$ |: Y$ c  }! z- `* v  o3 D soap-diy.com
  x# m5 h# [% _0 `, n5 {# E soap-diy.com
( H% ]: V- o' P$ Q- a, P& e soap-diy.com
0 B7 \9 T2 q1 k& ^% {- _3 [& X soap-diy.com       soap-diy.com . T, E& z' e# `) V2 K

4 e  X& ~; x3 Z! W7 C; | soap-diy.com           
; O& K9 f6 E# u& ^8 M4 @" m- W! e# M5 { soap-diy.com 定價:580元 優惠價:7406

4 [; ~7 B- w1 J' j# H2 `% e( t  v soap-diy.com 一、明確地提出一塊好的香皂應具備的條件

8 y' K1 }; j7 O& J$ y- d9 U soap-diy.com soap-diy.com 3 c6 ]$ I% D) I, T
本書認為一塊好的香皂應具備:好用、好洗、好美、有淡香等條件,並進一步提出每項條件具體的標準,讓讀者能知道如何為自己、家人或親朋好友做一塊好的香皂。
" i! r' L# }1 { soap-diy.com soap-diy.com * ]# S* W6 ^! \& L+ J0 Q


5 m9 t: a7 F9 t' I soap-diy.com
5 F$ }# u1 K. F+ V2 \ soap-diy.com soap-diy.com , F* |% B  A/ [4 w- I1 k
二、深入地介紹常用油脂與主要脂肪酸 soap-diy.com + ^+ \$ D$ C5 U; {6 G9 _9 L
soap-diy.com 7 H$ j/ J$ ?4 t+ q
不僅深入地介紹每一種常用油脂,例如:所屬的植物科別、主要產地、油脂取得的方法、所含的脂肪酸比例,以及單獨利用該油脂做成香皂後的性質等,並且詳細地解說與香皂各項性質有關的八種主要脂肪酸。 soap-diy.com 3 {6 ]; [- y+ L7 p- ^: s8 ~

. I! h# B' |5 t% ]8 g) l' D soap-diy.com

" ~+ }( f* I  q. F soap-diy.com soap-diy.com 4 g' S$ S2 z8 @) [- w7 [6 D# d
soap-diy.com 5 c% Q, t' a4 t
三、引進國外著名的手工皂配方計算公式
) r" E8 I3 S, E) w  i9 D soap-diy.com soap-diy.com 1 [- N$ _8 j6 i* h
利用“SoapCalc”計算公式,讓讀者可以清楚地算出每一種配方所含的脂肪酸比例,以及做出來的香皂性質。
* D! B% W) b7 f2 ~* d soap-diy.com
0 a$ D; f- A9 ~( `9 V. \7 B( M. Z soap-diy.com
soap-diy.com , X4 J/ P$ q8 _9 I

0 }6 e3 K  _# P5 a8 ~! n9 A: b soap-diy.com
" s9 |/ w/ e* U# W3 V soap-diy.com
四、配方的思考
) Q7 ^, `1 M# [" T soap-diy.com soap-diy.com * A  N4 l5 k2 {5 }7 ]
配合各大主題,超過50種不同的經典配方,讓讀者在油脂的選用與搭配上,有更寬廣的思考。
; H0 S% B: d3 `6 e0 ~ soap-diy.com
" m. \0 h& Q. p soap-diy.com

- f9 A) G' ]! r soap-diy.com soap-diy.com 7 ~5 [5 T/ @4 G) R/ t6 }) t

( d# i) }2 ^3 a soap-diy.com
五、精美作品的展現 soap-diy.com 2 ?9 O+ Z3 i* a

; h5 X9 W3 }2 x soap-diy.com 每種配方都經過無數次的試作,期能展現出手工皂最美的一面。超過500幀實品照片,不僅展現了技法與色彩的變化,也突顯了各個皂模的可愛,以及皂章的趣味。 soap-diy.com . g) M$ ~  H7 [5 v" F" F3 z
soap-diy.com . k5 Y( x5 p! J. I$ O# K

soap-diy.com 2 o' a$ ^7 d9 l7 X% O% ^8 C

3 ?- Y2 z$ A1 A3 ?& X5 \ soap-diy.com soap-diy.com ) ?6 D- X/ F, `: P' H
六、多元的內容與技法
( u7 w! q8 k/ V& @, a soap-diy.com soap-diy.com # A! J: {* y# s7 U
在內容與技法上,分為九大篇,包含了:植物浸泡油篇、天然好料篇、拿鐵拉花篇、普普風皂篇、趣味技法篇、熱製法與融製法篇、液體皂篇、生活小記篇、作品分享篇,並提出貼心的小叮嚀,為手工皂再創新氣象。 soap-diy.com * l7 |0 \3 p+ ^& N7 E3 l8 B

+ S  L! [' k' n4 A soap-diy.com
soap-diy.com # n# B* K0 h# A  z: F
soap-diy.com + ?$ H: R1 h" C* F3 W. M6 v
soap-diy.com : \% S: I& C/ }: \* r. T6 X
七、皂中有詩、詩中有皂 soap-diy.com * }' T8 z9 `- g

4 E% _3 u. P  J- y0 ]: v soap-diy.com 每種配方皆附上一首打油詩,將這款皂的特色做最簡要的提示,讓讀者在享用美皂之餘,還多了份風雅與詼諧! soap-diy.com ) \1 ~! {# r( D: g6 T7 x/ E
soap-diy.com 8 }! r: x) z. e2 ?1 Z


, D+ r4 W' }0 q* g" B5 w soap-diy.com soap-diy.com * V+ p$ t7 s( V# M+ C+ |+ J* n6 P
soap-diy.com   g% s5 i& I% Y/ ^8 }$ @; o
本書的出版除了延伸“皂經”一書的理念外,更讓手工皂在實用、美觀、趣味上相互輝映,將手工皂的變化推向更優雅的風貌,進而開啟生活藝術的那扇窗。
" ]0 f& B5 n2 `- R: k soap-diy.com
: e; B  `1 Q/ U2 F$ T) q6 N/ ~ soap-diy.com

/ ^$ w$ u/ h6 }2 N" ]; m soap-diy.com
0 Y+ a1 n: g* X6 M3 f soap-diy.com
( p. Y" ^; G5 e1 n0 L/ f1 Q soap-diy.com
本書特色 soap-diy.com 8 i7 B/ i, n8 o6 K' ^/ L: f/ y

7 u3 K2 z: l4 S( z9 U, b soap-diy.com
3 R3 a5 e; u. x4 F0 t2 M" x) E5 w soap-diy.com  ◎明確提出好皂的條件
! S9 X: p  v2 ^ soap-diy.com  ◎科學的Soap Qualities計算公式 soap-diy.com 7 ?/ q0 z) ], P+ J, b# _# x& R
 ◎深入的油脂說明 soap-diy.com 0 o4 k* |; {( [
 ◎超過500幀的精美作品
& t* S/ I- S3 F6 R" ?8 ?' N soap-diy.com  ◎九大篇的技法創作
2 ?) J  o, _% W+ u- p$ l) x6 } soap-diy.com soap-diy.com   ~# d/ f, g. l" S# i, Q0 w

soap-diy.com % C! A$ d6 C7 S* L3 S5 T

" ]) m  c) u: g5 q& n  V soap-diy.com soap-diy.com 1 w5 _+ k( h- W
作者簡介 soap-diy.com 8 x* C7 A  j  z
soap-diy.com 6 n: E# w; E# Z: K% i- w% L
周嘉蘋 soap-diy.com ; B8 Z. D* T4 A& i/ B8 W, l9 I

; l- y) N$ S& M- _0 c soap-diy.com soap-diy.com # U2 o4 z% `; K
 天秤座O型
3 }" Q7 E  L0 N' F  c soap-diy.com  ★喜歡家居佈置、卡片設計與香草生活
! H: o+ u9 \3 ^: I& j) M, p& S soap-diy.com  ★心淘居工作室主人 soap-diy.com % ]7 R* X" T# z' @$ f4 l/ ]3 ]
 ★高屏社區大學手工香皂與保養品講師 soap-diy.com % e  P. p3 }1 ]/ C
 ★著作:1.就愛玩香皂 2.皂經 3.皂典 soap-diy.com 2 |3 R) v& f$ ~* c  H6 r- S( c3 @
 ★心淘居部落格版主 soap-diy.com . ]8 ^$ C' o$ a( ]
 Blog:www.wretch.cc/blog/Pamelachou soap-diy.com 1 L6 i# \% ^; {8 L& y( K+ ^% f  b+ d3 c
 E-mail:[email protected] 
8 o9 I6 T( \4 q soap-diy.com
5 W! ^% d3 ?. B" f soap-diy.com

) g9 P  Q0 ^( y4 {" w7 j0 U soap-diy.com soap-diy.com ' |6 F2 _8 O; M# S$ U- |8 R& b' Y
soap-diy.com ) r" D% P; z; J1 i: j% L, x
soap-diy.com 5 z. f4 P0 E4 M4 ?9 R* \+ i: V" c
soap-diy.com * A. q) s/ z+ G
教學相長與創作一直是我玩皂所秉持的
4 z2 C2 o1 D1 y4 _/ X soap-diy.com
6 p% M2 e2 v- m soap-diy.com  每每設計出一款好的配方
/ m- D' V. i; i" T; E5 c4 V7 T soap-diy.com  玩出一種新的技法
" ]" R* D9 Q" Y2 O2 z soap-diy.com  做出一項美的作品
! I) [. F3 g( K$ I; @1 X" p soap-diy.com  拍出一張靚的照片 soap-diy.com # \4 l$ c' Y$ u, ~( a
 記錄一段真實的過程 soap-diy.com & j' Y0 ~- l! U8 }' B
 都會讓我感動與歡喜不已 soap-diy.com - H+ n" `. C2 e8 u1 s3 ~; _
 多年來不斷地累積經驗與成長
) ?  Z2 g3 t# o1 ]% j$ ] soap-diy.com  在課堂上我將這種領悟做最真誠的傳遞
8 V  ]& _5 B- \, [$ ^7 u; ^ soap-diy.com  在與學員們的相互分享與討論中,也激發了我更多的創意 soap-diy.com 6 s3 q3 r% w+ ^2 A  p2 Z
 希望本書能讓讀者對手工皂有更多的思考與選擇
0 ~) t- t6 Y* O6 z+ [ soap-diy.com  在這塊領域中打造出更美好的生活藝術 soap-diy.com / h0 g- Z+ B! y" ]
 本書得以出版要感謝 soap-diy.com " w3 a8 ]$ k0 }% V. F
 中華色研出版社謝玉榕女士 soap-diy.com ! {9 Q" h! U# q$ p# u/ q. z0 x
 同時也謝謝
6 D# f# T$ I) J. ~ soap-diy.com  森普廣告事業賴繼輝先生、王淑慧小姐的美編 soap-diy.com 7 J% }2 t& k) Z( p# j
 白象文化事業的經銷 soap-diy.com . b. F3 k# B3 H/ i0 w7 A# h7 _; t  V
 社大李正美老師的校對 soap-diy.com $ ~' L& g3 q+ n
 學員與讀者們的回響
. g4 n) U2 g! ]- j8 O* Y soap-diy.com  以及家人一路的支持
soap-diy.com . c0 r: @# B$ j8 U
soap-diy.com 7 o4 O) e5 y: E) N2 w

soap-diy.com / s$ |% S' v0 X, F- Q0 z
soap-diy.com ; [# p4 A. E3 W& z% a3 ?
soap-diy.com # d6 Y9 j0 _2 t1 t
本書特點
/ S4 c" A; c5 P6 u* M soap-diy.com
3 _5 b+ C$ a7 n soap-diy.com 肥皂的故事 soap-diy.com 0 l1 E3 v' {; E& U8 F
如何做一塊好皂
4 m( K" u; E# M) k2 g: A soap-diy.com 精油與香精 soap-diy.com ; J7 L  F4 ^) B7 t% O. ~
油脂中主要的脂肪酸 soap-diy.com ! T6 F* i, U2 n4 \
常用油脂介紹 soap-diy.com 7 x) c2 E( V6 y6 T1 U2 c( C* t
認識氫氧化鈉
9 B$ O. R# W9 I) s) Y, r4 }: b soap-diy.com 認識氫氧化鉀
9 \9 ^; U; w* I% \4 | soap-diy.com INS值與鹼量的計算
/ D/ G3 y7 o5 e soap-diy.com 水量的思考 soap-diy.com 1 N8 p6 w+ s' L' y; _) M" z8 v
冷製法的製皂過程
1 V  J$ O3 w3 x soap-diy.com 設計配方 soap-diy.com * X' d' x, {" L, g3 q8 x
準備物品
* _% z# j* v3 A; e soap-diy.com 量油 soap-diy.com 7 l) ~7 c5 d+ ]+ U+ B
製作鹼水 soap-diy.com ; g+ [) s# r  D
攪拌
0 P9 w3 ^, M5 X  { soap-diy.com 入模 soap-diy.com 2 v9 D/ f, u! ]* g
保溫 soap-diy.com % s! J7 ]0 [/ t
脫模
8 K* B3 c. Z! N) B! H soap-diy.com 切皂 soap-diy.com 8 k& @7 b5 }3 o9 ?5 i6 l
晾皂 soap-diy.com ; x. b9 h: w. X# x; M9 L
蓋皂章 soap-diy.com . h. i' ~5 O/ ?1 B) E0 d$ N" P
CP皂(冷製法)
- C- @+ Y! i, l1 R8 r4 F soap-diy.com
1 X& H3 p* @' ]; ` soap-diy.com
) o* |0 F, X( R% o4 a  z4 r; C) i& W soap-diy.com soap-diy.com 6 `) d+ ~+ _# ~* J% i" w0 q) Q, P& ]

/ A* W0 o. B# ~  H# [2 `0 z4 R soap-diy.com
soap-diy.com ! d% [  Y4 w/ L  R3 ]% M% M

2 T: u& R; M0 o5 K6 X: s8 @( a5 S soap-diy.com
- O8 }5 j6 b* Q% T soap-diy.com
植物浸泡油篇 soap-diy.com 7 p$ |1 B! R1 M! B, {; `1 x8 l

! G  ?, s) K0 ?6 a: r) { soap-diy.com 1.香蜂甘草皂 soap-diy.com 6 G" T5 r0 B0 ?4 V/ H9 [
2.綠茶多酚皂
# L) d2 a2 T3 m& B. {7 O soap-diy.com 3.蜂蜜甘菊皂 soap-diy.com ; _% e# ~) J5 G. k& C1 S6 V
4.花后玫瑰皂
8 k  n! X. W3 f, I soap-diy.com 5.紫草橄欖皂 soap-diy.com 4 ?* F" {! d9 p
6.清新檸檬皂
; [, R& E2 ^& ~' [# s soap-diy.com 7.檜木芬多精皂 soap-diy.com ) I9 B: j; k0 ^/ a2 F
8.御方美白皂
" t6 H9 r7 t+ L' d7 E$ v8 O+ Y1 b soap-diy.com CP皂(冷製法) soap-diy.com 0 L) r+ t. o6 }/ z+ d% d! J, ]0 H% p

  W! O0 [) w/ K8 }# j% b8 r! z soap-diy.com
/ F* G/ g6 g& @% V" P7 j soap-diy.com

- u5 W+ q: A2 B' { soap-diy.com
! P# |  z( j- ~/ O+ R6 E6 Y soap-diy.com
& o7 }" d  F5 S; s4 f0 W4 A& I3 Q soap-diy.com
天然好料篇 soap-diy.com   _2 {7 @1 M6 A, c

. M, w6 P/ j4 z soap-diy.com
1.米香米糠皂 soap-diy.com , W  H' Z' V6 e8 o- H. m" s
2.酒香酒粕皂
% z) z1 D% F* i4 g1 U$ ~: s* } soap-diy.com 3.何首烏洗髮皂
" M- m# S- \) p" R soap-diy.com 4.元氣人蔘皂
* P8 t7 k+ ?1 L1 L' o0 E6 f soap-diy.com 5.優質蔬果皂
3 _. C$ p0 d4 {$ J% q8 Y6 ~  [. @! B soap-diy.com 6.金黃紅棕皂
. c) _2 `$ R3 @1 C% T soap-diy.com 7.溫潤母乳皂
& D# I* e# P0 a. M soap-diy.com 8.親膚Baby皂
* K; i) P3 |- b- w* L: E3 G soap-diy.com CP皂(冷製法) soap-diy.com , `  c) k# H+ ?9 ?
soap-diy.com 5 Q4 u: N! \. A# y

soap-diy.com   z; [( `3 I; l* [/ ~1 m& Y! M9 }

: M' U1 u- b2 y8 X- r  L5 E5 z8 H soap-diy.com
6 W5 e3 D& y9 u soap-diy.com
拿鐵拉花篇
- F0 x/ ]1 u% e7 k soap-diy.com soap-diy.com % u; V" Q9 V" k
1.大理石拉花皂
$ u% [, Q* Y4 T; r3 c8 C soap-diy.com 2.火焰拉花皂 soap-diy.com # d: E, s5 Q8 ?9 b
3.冰淇淋拉花皂
% \" c  Z. q, U# R soap-diy.com 4.木紋拉花皂 soap-diy.com & v" k' s2 L) M0 T  M
5.密碼拉花皂 soap-diy.com , L3 {3 Q$ }, C- S8 F2 Y* P
6.纖細拉花皂
2 |5 y$ N$ }* g; L; A soap-diy.com 7.飛輪拉花皂 soap-diy.com 1 r0 A3 ^9 e% F8 _( ]0 F% ~5 h
8.寬頻拉花皂
' U$ i1 t) G9 [; r/ {5 Z/ q soap-diy.com 9.切皂與修皂 soap-diy.com + N0 C# m7 }1 A0 `8 F

5 ]2 Y8 m9 G0 p+ ~ soap-diy.com
soap-diy.com % l8 b$ D8 i' ~' s
soap-diy.com ( W) J- o: u" f/ E( ^* `! R! G' A6 {

. ~, ]; d* ~$ j3 B5 g+ y soap-diy.com
CP皂(冷製法)普普風篇
. n9 Y* y% b$ S' E2 A+ z$ x' h soap-diy.com soap-diy.com 1 `4 T# {# T  Y
1.普普風皂之方塊 soap-diy.com ( [8 h1 ~6 T4 t& r  ^2 }% F
2.普普風皂之對稱 soap-diy.com 5 ?& ]0 \+ D7 k
3.普普風皂之線條 soap-diy.com ( \! v4 H) b4 y7 L4 b
4.普普風皂之果凍
1 _1 A9 r6 w6 \/ X! S soap-diy.com 5.普普風皂之圓點A soap-diy.com " [" ]- m8 {! r. n7 w4 W" s
6.普普風皂之圓點b
. q) g# d* k; i8 h0 v soap-diy.com 7.普普風皂之圓弧A
6 m  c% b. ~/ k soap-diy.com 8.普普風皂之圓弧B soap-diy.com , _$ i6 {! B9 L4 N
CP皂(冷製法) soap-diy.com ; k5 `, S& U7 O

6 ^/ e1 @7 k$ z, O5 }! t# ~4 O soap-diy.com

: ?& i+ x1 E7 W soap-diy.com
1 L6 H# e7 A" e+ ?3 }% i soap-diy.com
% _- i  x+ }& q# ^) W soap-diy.com
趣味技法篇
' Z1 i) @7 t) i* d soap-diy.com soap-diy.com & O8 e& y. e( L! E% R
1.千層派皂 soap-diy.com ) L8 U9 W5 F; _9 y, B- F2 U5 K: T' W
2.甜圈麻花皂 soap-diy.com 4 g$ {: L) M, q! U" S& Q" L: V9 k, l
3.悠游浮水皂 soap-diy.com 7 y3 V  a! w+ l, w3 G1 E& o
4.亮彩球球皂
6 c: U# i: d$ L# C soap-diy.com 5. 3Q麻糬皂 soap-diy.com * ^& [$ z' Q. z8 Y$ k; I" }+ I
6.瑞士捲心皂 soap-diy.com / \- A2 I: a0 |" |
soap-diy.com # x. y. g# }5 h3 T1 V# h
soap-diy.com $ ]0 ]% b) T. f" T3 T8 O- V; i


0 J+ Y) {$ }2 T soap-diy.com soap-diy.com / k  p1 E( ], b1 x

6 V) L2 N7 U! f/ t! W soap-diy.com
熱製法與融製法篇 soap-diy.com / o- d- H& D  {* H

3 Z1 O9 E/ j7 n4 M+ s soap-diy.com
1. HP皂的創作 soap-diy.com - A8 A# ~1 L+ h9 Y, s) k! q
2.二種技法的結合 soap-diy.com 4 |3 ?6 N% |9 A! z) Y7 @
3.三種技法的交互運用
! j8 X5 J/ _- g$ L* q, W0 O soap-diy.com 4.再生皂之備長炭皂
* v* B  o) H! o7 m% u soap-diy.com 5.再生皂之咖啡絲瓜絡皂
: J& A" w# A% Y8 E9 u* l3 b soap-diy.com 6.再生皂與MP皂的相遇 soap-diy.com $ w6 ]. I9 e% B" y; V6 T

: |/ _) {7 S* l" p5 p: ?1 d1 v soap-diy.com

% B2 _3 S2 Y8 w& @$ D+ ~ soap-diy.com
6 k5 @* X: N+ ~: l& Q soap-diy.com
2 |$ w: T' K% K% M soap-diy.com
液體皂篇 soap-diy.com 3 u4 E; z+ f# _3 `7 ?
soap-diy.com ; o8 a2 J+ N4 c; B8 {, |9 `- o+ A
1.牛蒡洗髮皂 soap-diy.com 6 i0 i4 O  J& ~+ ^: ~$ H
2.薰衣草沐浴皂
4 z5 h6 t* g4 n3 \ soap-diy.com 3.甘草洗手皂
# q" V! w& M: o" V! d soap-diy.com 4.香蜂草寵物皂 soap-diy.com 7 T2 L4 e/ _9 _( W
5.環保家事皂
4 I, [5 N+ I& h+ a0 i soap-diy.com 6.潔淨洗衣皂
4 i; t% i# u- m  G  p' ~2 ]0 y% \ soap-diy.com
# P& V' B: z  m. R# }' @) Z) U soap-diy.com
soap-diy.com , |9 e' C' f3 t% y: P; t& a

  F' R  ^8 F$ V% @4 g( { soap-diy.com soap-diy.com 4 D/ L: K; w% t7 r. z
生活小記篇 soap-diy.com 5 f& {4 |) M( j. m9 H! `3 t) r6 U
soap-diy.com 7 ^" Z+ O6 S' [" L
1.清新滾珠液
6 m0 W" c9 i6 N4 T+ E soap-diy.com 2.妙用紫草膏
' g' K1 G  s* Z9 |) _5 N8 H$ v soap-diy.com 3.煥采順髮霜 soap-diy.com 2 Y* g$ [+ ~0 P! U
4.香氛噴霧精 soap-diy.com 7 j; N, b( v3 u$ k4 C" s
5.趣味泡澡錠
0 K8 Z  x9 O; B) e9 W' G* F0 C soap-diy.com 6.禮盒與包裝 soap-diy.com % _9 s0 F8 l4 _$ }; |7 T
soap-diy.com , t( v; r' _. A4 ]2 V
soap-diy.com 9 {8 |- U2 _1 D! B  o" t


# t' U9 ^0 |' d soap-diy.com soap-diy.com ! r- d* H8 |: O1 `7 ?

( Z$ }( y3 E$ f8 _% F soap-diy.com
作品分享篇
3 |9 S  @) X) ^2 d: O3 i2 x soap-diy.com soap-diy.com 4 U, U- c; P4 x/ [0 a% M" t
1.拿鐵拉花皂(CP皂) soap-diy.com 7 \$ Y" a, e" s6 W' ]' [
2.皂樣人生皂(MP皂) soap-diy.com 3 ?  p  B% y8 O. \, J! Q
材料補給站
1 L# J- X' g! C* f# }# E) t soap-diy.com soap-diy.com / o! `) I$ p4 J+ e7 B
soap-diy.com + W5 D: Z$ _5 x  v; S0 I9 I

soap-diy.com ' i, Z( K0 @7 z7 ^2 a- a% o

% K  g* Z' N8 z soap-diy.com soap-diy.com 5 G# c% m( }$ ~. Q! V7 i' \( k, E
規格:平裝 / 192頁 / 19.0*26.0 cm / 普級 / 單色印刷 / 初版出版地:台灣 soap-diy.com 0 T  c; X) t+ m; d2 @4 g( U: ~. K  d
soap-diy.com   [) {: N: X0 x8 q/ _$ E1 O; U


' A6 l% N/ O+ v# s$ G, S soap-diy.com
5 W. q0 M/ N9 Z) @& W8 b( C, V soap-diy.com
& Y4 X: q- D" ^/ ^ soap-diy.com 定價:580元 優惠價:7406
1 W- u; T# ~; k soap-diy.com 文章圖片由博客來網路書店提供轉載

 
回復 1# sandy soap-diy.com % v/ E! ?. Y7 N
請問哪一本書裡有講解做皂5力的算法
薰香精油瓶項鍊批發零售

TOP

返回列表 回頂端 回復 發帖