返回列表 發帖

皂典
* r' g" O% R/ S' a. g* U9 f8 Y soap-diy.com soap-diy.com - K1 U- z1 X" E  B

' L% n8 d! O( u5 @+ f+ H+ F: Z. y soap-diy.com
& H0 p, P: T. r. ]' E3 R$ Z( I* k. A3 H soap-diy.com
  A3 Q! A+ [# S; F% ~ soap-diy.com       soap-diy.com $ F$ p& W  S5 j# M$ x; {8 v
soap-diy.com % m' p) m; L5 [5 t2 |; k( z
           soap-diy.com # a8 R$ [5 _% J/ C
定價:580元 優惠價:7406
soap-diy.com - s4 B$ H: W9 F. E. D, r1 p8 S
一、明確地提出一塊好的香皂應具備的條件
soap-diy.com ) F" u9 Q2 X  \1 v

" s# j7 H' ~0 f# n+ o5 y soap-diy.com 本書認為一塊好的香皂應具備:好用、好洗、好美、有淡香等條件,並進一步提出每項條件具體的標準,讓讀者能知道如何為自己、家人或親朋好友做一塊好的香皂。 soap-diy.com , {& O5 l  M1 l) y8 b

7 c2 h; o5 a. P$ N* e4 Y soap-diy.com
soap-diy.com $ h* Y/ ^, c5 Q# M  ?

: Y1 K  r3 d0 q( U0 h: Q3 C7 y0 l0 @" d& m soap-diy.com
) t& S, c' @+ a! p3 L soap-diy.com
二、深入地介紹常用油脂與主要脂肪酸 soap-diy.com   D9 e" x0 ]+ e0 L  r, I
soap-diy.com # D; z8 T4 L7 y* O5 L
不僅深入地介紹每一種常用油脂,例如:所屬的植物科別、主要產地、油脂取得的方法、所含的脂肪酸比例,以及單獨利用該油脂做成香皂後的性質等,並且詳細地解說與香皂各項性質有關的八種主要脂肪酸。 soap-diy.com $ e1 b$ [' Y5 w9 Q7 j

; m. Z# A6 v; ^4 R" o( F0 A soap-diy.com

/ T5 ]" z& O, v6 v6 d% X7 U7 Y. ^ soap-diy.com
  u5 I% D% j' }9 g7 ^ soap-diy.com
8 z& n- @: k" i' {% o soap-diy.com
三、引進國外著名的手工皂配方計算公式 soap-diy.com $ P" R& L" y1 G/ m) H
soap-diy.com " k1 N% C# w& _7 u( V. Q
利用“SoapCalc”計算公式,讓讀者可以清楚地算出每一種配方所含的脂肪酸比例,以及做出來的香皂性質。
5 p2 Q! b3 s# x6 M, Z4 j soap-diy.com
7 k$ e8 t4 L6 Y1 k soap-diy.com

7 k7 r: t. P# }6 q: l* f$ a# I soap-diy.com soap-diy.com   K& Z, F3 F9 p! k' ^' {8 D
soap-diy.com ! E' v8 j1 h: I% i
四、配方的思考
' k9 z/ K( C) `% `, P1 k soap-diy.com
! I* {. ]; I: f4 j% |* \ soap-diy.com 配合各大主題,超過50種不同的經典配方,讓讀者在油脂的選用與搭配上,有更寬廣的思考。
; _4 j: f( l) A% `* e) T$ F soap-diy.com
# X  M" |3 z; y6 z6 s0 s soap-diy.com

  p4 `% _* }+ I  ^7 N: p soap-diy.com soap-diy.com 6 Q. z8 v+ Z/ @. t# \6 T# N

# @0 z$ l  Y$ r. Z' } soap-diy.com
五、精美作品的展現 soap-diy.com   P/ G  b# ~- s+ F
soap-diy.com * K9 L. y# P& y6 f2 G. R" q( S
每種配方都經過無數次的試作,期能展現出手工皂最美的一面。超過500幀實品照片,不僅展現了技法與色彩的變化,也突顯了各個皂模的可愛,以及皂章的趣味。
3 \# W3 c  v8 V5 E& y& R3 J. J soap-diy.com soap-diy.com % i" C  p  T3 F- B

soap-diy.com " G/ |% g. y2 @6 W" W
soap-diy.com " d8 I! `7 W0 w4 Y9 a: [: Q

' w9 y) g$ x5 a7 k2 _ soap-diy.com
六、多元的內容與技法 soap-diy.com * D; [5 o) ^$ v/ Y/ X; w3 G

/ j1 Y4 q3 r, [5 n/ r3 i) ^ soap-diy.com 在內容與技法上,分為九大篇,包含了:植物浸泡油篇、天然好料篇、拿鐵拉花篇、普普風皂篇、趣味技法篇、熱製法與融製法篇、液體皂篇、生活小記篇、作品分享篇,並提出貼心的小叮嚀,為手工皂再創新氣象。 soap-diy.com 8 K/ A& j) v9 y. |& M  E, g" O( w
soap-diy.com - ?1 R; u/ H6 c, \2 n. A

soap-diy.com ) a* C! v% k* G; f+ e7 B

& _4 {- ^) ]" D  T3 B; I soap-diy.com soap-diy.com 5 W0 U. s5 u  x% l
七、皂中有詩、詩中有皂
, S) j% I/ W0 C0 z soap-diy.com
1 F5 d2 o' k4 F4 T8 ~! H# H6 | soap-diy.com 每種配方皆附上一首打油詩,將這款皂的特色做最簡要的提示,讓讀者在享用美皂之餘,還多了份風雅與詼諧! soap-diy.com : F8 p) D/ N3 ]0 M

: B9 r3 t! n/ q& I6 L+ q% z4 y soap-diy.com

- A5 l8 \4 F: B. | soap-diy.com soap-diy.com 5 g& V  @  s; W5 k$ ~  f" p

9 V5 W# B. j  L2 {+ U soap-diy.com
本書的出版除了延伸“皂經”一書的理念外,更讓手工皂在實用、美觀、趣味上相互輝映,將手工皂的變化推向更優雅的風貌,進而開啟生活藝術的那扇窗。 soap-diy.com 4 V3 D6 f$ Y9 }; f1 s9 J. Z) k' c

4 u0 G; ~% C6 i7 [: W; m soap-diy.com
soap-diy.com . H2 T6 f4 U% e$ {: `, `  v

$ K/ a4 k! u7 |# Z, f soap-diy.com
0 I: S( ~9 K- F( V! E  V soap-diy.com
本書特色 soap-diy.com 0 V; S  G% @9 d' N7 N- ^
soap-diy.com 8 i5 V( L. Y! u$ s6 U' z

( S& P- c/ l5 ~3 u2 s$ M4 j8 c9 v soap-diy.com  ◎明確提出好皂的條件 soap-diy.com 0 v* n( t% i8 o
 ◎科學的Soap Qualities計算公式 soap-diy.com * {; v" F1 v4 M1 X9 s
 ◎深入的油脂說明
; I2 T3 p) B8 j( H3 A2 X soap-diy.com  ◎超過500幀的精美作品 soap-diy.com - B2 H; n& o* b7 W' R
 ◎九大篇的技法創作 soap-diy.com ' M4 B: P8 a# @7 j, A

  Y, x, K5 e/ ]. j7 d  d5 c, t soap-diy.com
soap-diy.com ) c; @1 l5 @+ d( N/ f# p
soap-diy.com   o  J& O) C+ D  V
soap-diy.com ; b! b' q2 X7 Y1 I0 N* H7 Q# R
作者簡介 soap-diy.com 7 p! Y' m/ f" ]  N2 R
soap-diy.com & B  A) B% ~6 y" X4 h9 k8 U
周嘉蘋
" Y# F- F+ @7 z0 t' W- }% i soap-diy.com
3 e0 ?4 }, l2 y/ n% X8 @3 x& H: r6 e- W# l soap-diy.com
* V! ^; N( [7 q* A5 I- g1 W9 a2 y soap-diy.com  天秤座O型 soap-diy.com - s, }" p4 t( p# q
 ★喜歡家居佈置、卡片設計與香草生活
/ I9 @" K; V5 q+ ^3 o* ?% j: q0 L: ~ soap-diy.com  ★心淘居工作室主人 soap-diy.com ( P% s: E' s4 Y
 ★高屏社區大學手工香皂與保養品講師 soap-diy.com   ~  j8 E# j' E) v; D- V' f; |8 Z6 D
 ★著作:1.就愛玩香皂 2.皂經 3.皂典
! e5 s4 j( a% c% e7 E soap-diy.com  ★心淘居部落格版主
0 U' t) O9 [, J" M soap-diy.com  Blog:www.wretch.cc/blog/Pamelachou
- n+ E4 ]4 X4 R) Y soap-diy.com  E-mail:[email protected] 
: b8 A% c. N9 R) c" { soap-diy.com
+ L: f) [9 N) }0 R soap-diy.com
soap-diy.com + j$ |8 t4 G$ r/ r0 E' @% C

. E4 x/ f0 x- R3 B1 Y9 ~, U soap-diy.com
; }  m% M& f' @! h soap-diy.com

' W2 D0 e; U+ D1 ~/ d' u soap-diy.com
: ~8 l% S+ O& T+ v* K  B9 e soap-diy.com 教學相長與創作一直是我玩皂所秉持的 soap-diy.com ) h) }) b2 Y, O! w
soap-diy.com % \/ f4 `2 D. R6 v# ?' @# g% S
 每每設計出一款好的配方
/ {; Z0 I4 m( G1 B0 E soap-diy.com  玩出一種新的技法 soap-diy.com & O+ a0 ^$ p# Y
 做出一項美的作品 soap-diy.com ( \2 w4 x, U- W/ y
 拍出一張靚的照片
$ Z6 Y/ s3 |. L: p9 X  n soap-diy.com  記錄一段真實的過程
- z, V. ?" d. n; i! O soap-diy.com  都會讓我感動與歡喜不已 soap-diy.com : x8 p' ]$ J& K9 }* E0 E
 多年來不斷地累積經驗與成長 soap-diy.com ) m; W4 M  J) C% |: y
 在課堂上我將這種領悟做最真誠的傳遞
1 j% r6 ?9 |  _+ g soap-diy.com  在與學員們的相互分享與討論中,也激發了我更多的創意
6 i4 p4 h' a- s; c soap-diy.com  希望本書能讓讀者對手工皂有更多的思考與選擇
" a* C6 d( ?* a! n soap-diy.com  在這塊領域中打造出更美好的生活藝術 soap-diy.com , _- Z. A- k0 \9 i
 本書得以出版要感謝
$ O0 ?: j2 @7 u1 _9 t" f4 A8 j soap-diy.com  中華色研出版社謝玉榕女士
+ G1 |& T* B5 [+ M4 J' V* j soap-diy.com  同時也謝謝 soap-diy.com - }5 N7 s: b$ X3 U
 森普廣告事業賴繼輝先生、王淑慧小姐的美編
# T) M4 K9 V* i% x: _2 F- W soap-diy.com  白象文化事業的經銷 soap-diy.com ( `4 {2 f- B" y7 x8 Z
 社大李正美老師的校對 soap-diy.com 0 q% }. `+ p7 T* L+ d( E
 學員與讀者們的回響 soap-diy.com / |! {. v. D, ]+ B% ?5 o
 以及家人一路的支持

/ K: C3 s+ {: w9 M9 O% ?$ w1 h soap-diy.com
9 V- F; q3 j& n' t5 w+ D soap-diy.com
soap-diy.com . P( E/ D  K" }" J
soap-diy.com . t. v# \( ?, N+ `. h4 @! U- x0 |6 z
soap-diy.com * Z: B7 K+ j8 I+ [
本書特點 soap-diy.com & V! H7 I0 e0 g9 [: Z
soap-diy.com : t  r" x1 `% v6 e; f
肥皂的故事 soap-diy.com ! k$ E# ]2 P9 }, S" F
如何做一塊好皂 soap-diy.com ( j$ X7 q" ~3 |1 s( N
精油與香精
, n: h7 K' t- o soap-diy.com 油脂中主要的脂肪酸
. _7 f( O4 ?9 X* X* s9 Z0 r7 g soap-diy.com 常用油脂介紹
9 b/ U4 W9 X$ b& U, j0 j* U soap-diy.com 認識氫氧化鈉
: E/ a( H/ |* T. \7 i; o* u soap-diy.com 認識氫氧化鉀 soap-diy.com $ F" a; |, ?! T/ i- N
INS值與鹼量的計算 soap-diy.com ' d; o. u0 ]! }$ S
水量的思考
4 i7 u: H  z- K2 c soap-diy.com 冷製法的製皂過程
4 E4 a# R! s0 G" W9 `- n soap-diy.com 設計配方
/ b5 J) s& C1 L, e7 f6 ~ soap-diy.com 準備物品 soap-diy.com " Q0 [( v4 `3 \: _2 s% d% j
量油
+ g. G- U3 j* I+ g4 u" @8 X soap-diy.com 製作鹼水
  K: b! X" a6 l9 X- p3 m soap-diy.com 攪拌
' t/ X7 z" ~- M/ ^( b& p soap-diy.com 入模
- b4 \( _1 b9 a) @' v; k soap-diy.com 保溫
% J& C' b" B5 _9 I( O soap-diy.com 脫模 soap-diy.com " D% l4 o3 ]3 W  k; y' }% F
切皂 soap-diy.com : q$ ~1 q5 R& c0 \7 i* f7 u
晾皂
$ q' {1 r" D4 l7 O soap-diy.com 蓋皂章
1 {7 o, N" D3 e8 g2 |: Y soap-diy.com CP皂(冷製法)
+ K0 l! L% a! t4 _8 U/ H3 A soap-diy.com
. U) F5 J6 n* `# A7 M soap-diy.com soap-diy.com ' _5 V, Q( M& J% J  ?9 n* U; J

, Z/ N" J9 I7 S3 r/ X; V) j+ [6 _ soap-diy.com soap-diy.com 5 P) c& T4 ^# w. m& U+ J


1 u7 `; E6 I5 w3 }. X* \ soap-diy.com soap-diy.com $ ^  R/ e7 j. R1 ?
soap-diy.com ( Z& b: ~2 |+ |7 k+ L! z
植物浸泡油篇 soap-diy.com 2 u9 \: N, [+ S& M+ P

/ B+ E) ^! E  {3 U1 V soap-diy.com 1.香蜂甘草皂 soap-diy.com 8 I; |* c, |5 c' @" o( U4 O
2.綠茶多酚皂
; R! Q$ V) N( ?) ^6 v& B1 ] soap-diy.com 3.蜂蜜甘菊皂 soap-diy.com 9 W9 d; h: s( z
4.花后玫瑰皂
, ]6 N$ y/ k5 U7 b7 x9 P2 h7 B) e soap-diy.com 5.紫草橄欖皂
% x  N, x0 {' y- K soap-diy.com 6.清新檸檬皂
7 E4 m$ D) u) A soap-diy.com 7.檜木芬多精皂 soap-diy.com - w0 g2 x% s) U# e  |
8.御方美白皂 soap-diy.com 8 S$ v7 I. I7 Y8 I- R. n' X
CP皂(冷製法) soap-diy.com " M) ]7 k! D4 U! ~

+ k5 |* o5 H+ R- j% {6 T2 |2 B soap-diy.com soap-diy.com 0 u  X8 W- `" O$ E0 A+ S, _& t


% [  ?& h0 d% \ soap-diy.com soap-diy.com 7 e1 F( C; M4 t, i0 {8 n' c

  z9 y+ ~8 I: ^# \# O soap-diy.com
天然好料篇
* @! t% e4 O1 \% R; w0 T1 h) ? soap-diy.com soap-diy.com ! ~7 U1 T0 [6 r* k& K
1.米香米糠皂 soap-diy.com 1 w1 ^* T0 o6 U" @
2.酒香酒粕皂 soap-diy.com 6 m3 R5 Z$ Z1 m& N+ e& J
3.何首烏洗髮皂 soap-diy.com & x7 z$ ?) p+ o6 A8 w
4.元氣人蔘皂 soap-diy.com ; Y! q5 I  q& t3 E- f) r' J
5.優質蔬果皂
6 X# p) C8 L: [" g0 p soap-diy.com 6.金黃紅棕皂 soap-diy.com ; [: j( h" M5 U, f
7.溫潤母乳皂
2 q9 Q) E* f! v9 J# g; @  m1 ] soap-diy.com 8.親膚Baby皂
! S: i2 B3 l/ {: b soap-diy.com CP皂(冷製法)
- C- D+ m! Z. F* x# o4 d6 f soap-diy.com soap-diy.com 0 }8 r- T- o6 @


3 u4 K. w+ Q' B" k+ ` soap-diy.com
4 j  H$ e5 j% y. c1 \ soap-diy.com soap-diy.com . l5 c5 N0 U+ }% v/ X) p2 ]
拿鐵拉花篇
4 Q: I3 c9 \8 u% l, p: X0 R7 N soap-diy.com
* M4 l1 i) ?6 f6 O/ J' l soap-diy.com 1.大理石拉花皂 soap-diy.com + T, }+ Y7 v! ?  \( g0 ^- W
2.火焰拉花皂 soap-diy.com 5 V0 k8 `  u. @% r+ i8 y7 F
3.冰淇淋拉花皂 soap-diy.com 0 s( k4 c5 G0 L. S7 y9 e7 k8 o
4.木紋拉花皂 soap-diy.com & f/ Y9 s& _! d3 M/ r
5.密碼拉花皂
) w# k  V# w" U: ~5 p+ } soap-diy.com 6.纖細拉花皂 soap-diy.com $ _) ?$ S7 `1 q" \9 \: W
7.飛輪拉花皂
, ?7 I7 ^7 @7 t soap-diy.com 8.寬頻拉花皂 soap-diy.com 5 S  H" y/ `4 E
9.切皂與修皂
! b8 l9 g* b$ y) ~5 J# y soap-diy.com soap-diy.com / Q9 S) j1 L4 Z  ]& r" M2 l) W


& `& y. f. Q; l8 O6 P soap-diy.com soap-diy.com * m# }4 o* j: }
soap-diy.com ! l; x0 b$ b1 y# G' S" k- f: {" ~
CP皂(冷製法)普普風篇
7 Y) T, F0 c3 U soap-diy.com
& f; N2 x1 }  I8 ]9 F. P  X& W soap-diy.com 1.普普風皂之方塊
" i" [) J" c  U4 C7 x% s9 V4 ~% {7 z1 e soap-diy.com 2.普普風皂之對稱
2 K* @8 ^5 p) X" j& D# P) j soap-diy.com 3.普普風皂之線條 soap-diy.com % ?- V5 \* Q2 U1 H
4.普普風皂之果凍
8 H) t7 C) C* I soap-diy.com 5.普普風皂之圓點A
8 \! Y: e3 j2 {/ ?- w soap-diy.com 6.普普風皂之圓點b
' d0 z) Y! \! L2 L- n1 @6 r soap-diy.com 7.普普風皂之圓弧A soap-diy.com + l; W- x6 w3 `; r
8.普普風皂之圓弧B
$ P7 s2 ]3 [. w soap-diy.com CP皂(冷製法)
6 x& V2 k; p! f! m soap-diy.com soap-diy.com ( x6 h. ]7 w( B' H' U& c


. N% W. A6 s1 L  b0 B  _, y soap-diy.com soap-diy.com 1 e6 L% t+ f5 _6 d+ Q5 @

& z/ z3 G0 d2 [% V5 A: w9 m soap-diy.com
趣味技法篇 soap-diy.com / l" L* R8 f9 e% e
soap-diy.com ) p/ V$ V- \% p! I
1.千層派皂 soap-diy.com 2 ?# g3 P+ {3 d- p
2.甜圈麻花皂
+ X, {& m) E, R soap-diy.com 3.悠游浮水皂
3 g  ]3 F* t! D5 d8 p5 q. y soap-diy.com 4.亮彩球球皂 soap-diy.com 3 M3 L; d9 j  w- ^9 }% i
5. 3Q麻糬皂
# S' h  \6 J9 H! S% i* U soap-diy.com 6.瑞士捲心皂
9 u1 {( h0 r* V! x/ A soap-diy.com
+ c  F( g$ y7 u! ^0 s soap-diy.com
! J8 B7 z- `* |# @. r soap-diy.com
soap-diy.com : M/ u7 S0 o- m+ w: z' |  T
soap-diy.com 0 Y  V& n1 e: B( r" _3 P
soap-diy.com 3 k: G' \* o  Y( M
熱製法與融製法篇
. p1 n: x9 W9 [5 Q soap-diy.com
! q9 j" R% {5 Y2 t1 t7 c soap-diy.com
1. HP皂的創作 soap-diy.com " U7 R8 o6 m1 |  h; f6 E: Z8 S
2.二種技法的結合
# n# m- `/ c1 o& D: l0 B soap-diy.com 3.三種技法的交互運用 soap-diy.com 1 X) P5 ^- S% r1 N& I
4.再生皂之備長炭皂
+ Q3 y5 O& ?6 @7 i9 [( b soap-diy.com 5.再生皂之咖啡絲瓜絡皂 soap-diy.com ) P6 s; u! W2 R; P" }: p, R
6.再生皂與MP皂的相遇
5 O# A; z' T# U! { soap-diy.com soap-diy.com ) @* f8 _& R+ M# X8 ^( ^


4 `" ]: A* A( S5 y( G soap-diy.com
4 b. j4 a5 D1 ^' E4 S. Q# p( c soap-diy.com
; P' T5 V! N, R# A/ w soap-diy.com
液體皂篇
) V0 m9 F6 A* H3 o5 V% ^9 ] soap-diy.com soap-diy.com 8 L$ ~+ [# o4 r' \, k7 n2 b
1.牛蒡洗髮皂 soap-diy.com 5 v# O; u# ^. A
2.薰衣草沐浴皂
8 C3 N2 t$ ~2 w: f) q: M soap-diy.com 3.甘草洗手皂
) u6 G  X/ E9 ^. l; h1 N soap-diy.com 4.香蜂草寵物皂 soap-diy.com % ]4 e$ k8 `, G' o9 p
5.環保家事皂 soap-diy.com : p* a1 J0 Q  i3 u6 l- o  Z
6.潔淨洗衣皂
% j2 l2 D  ~) y. ]; Y soap-diy.com soap-diy.com * @) J4 V% t7 @9 j* h

soap-diy.com 5 D. D6 X: |* M' a/ g9 j6 a

3 Q, x, i& a$ t3 t* \+ C: { soap-diy.com soap-diy.com / O4 b2 t5 q, V
生活小記篇 soap-diy.com 9 a/ p' j* B7 i9 D" A
soap-diy.com 6 z3 C( X. _7 W- o# M
1.清新滾珠液
0 ?$ Y: Q5 v+ w soap-diy.com 2.妙用紫草膏
% Z3 r2 F. i1 v! T soap-diy.com 3.煥采順髮霜
4 b& \$ ?" Y9 U+ H$ N soap-diy.com 4.香氛噴霧精
. y1 w5 Q1 j4 X9 E soap-diy.com 5.趣味泡澡錠
% b: b: L) T6 l$ Y9 A- ` soap-diy.com 6.禮盒與包裝 soap-diy.com 1 F3 ]# x$ {6 d9 L6 [! a' _+ _
soap-diy.com 7 ~. D7 V# G9 d3 f
soap-diy.com 2 u% t! \4 W& E( B+ T

soap-diy.com 6 m( ^% e6 Y2 r& z* d; E) x
soap-diy.com $ A* u( }2 K4 I/ H9 u. z
soap-diy.com # Z0 F/ r, b( C. x8 {# P
作品分享篇 soap-diy.com # v& @9 u9 d3 {: H

0 C6 {; J; g$ P( j% g+ \  z soap-diy.com 1.拿鐵拉花皂(CP皂)
- j, c9 _! u5 y" N) H8 x; m soap-diy.com 2.皂樣人生皂(MP皂) soap-diy.com ; }& U1 Y8 p! A. x7 I1 T3 i& @
材料補給站 soap-diy.com ( N6 Y8 \2 k: \8 U% m

9 [% d) V/ M, b" u- g  i soap-diy.com
6 S0 _2 J' [7 ?- O! U soap-diy.com

7 z4 m/ }+ c" Q* @% c5 h6 ~0 s- ] soap-diy.com
, G: V- b8 S! {# y0 U0 ] soap-diy.com
' ~; A( y5 X+ D0 V. F+ k3 m soap-diy.com 規格:平裝 / 192頁 / 19.0*26.0 cm / 普級 / 單色印刷 / 初版出版地:台灣
* T0 d! n- ^. g( ? soap-diy.com
8 k$ B) ?$ R+ t$ t soap-diy.com
soap-diy.com , B  U/ k$ J4 D  e* L

1 \3 p. N. }$ g  m% O soap-diy.com
2 z9 {2 d  r* H; N; \) G soap-diy.com 定價:580元 優惠價:7406
" D: E5 E, L9 q soap-diy.com 文章圖片由博客來網路書店提供轉載

 
回復 1# sandy
3 S) {, ~( y. c7 o8 ]2 H) O( ? soap-diy.com 請問哪一本書裡有講解做皂5力的算法
薰香精油瓶項鍊批發零售

TOP

返回列表 回頂端 回復 發帖