返回列表 發帖

皂典
* F7 b8 ?0 h) s. T5 E6 B$ G8 h soap-diy.com
$ O, {% G6 q/ A2 T5 x$ x) u soap-diy.com soap-diy.com - n4 k: a2 H/ Q; T6 r& n  d
soap-diy.com $ o6 j# C+ S  p, N9 B6 q( X% q

% p& c4 K5 k+ o soap-diy.com      
" [7 x5 P3 K6 U* l. {3 u soap-diy.com soap-diy.com - n6 t( _5 |$ s1 C" f/ O1 L
          
1 ^7 I' x7 X+ `* U. z soap-diy.com 定價:580元 優惠價:7406
soap-diy.com ( E& U7 N7 v! n* s; @( ~9 r- L# N
一、明確地提出一塊好的香皂應具備的條件
soap-diy.com " W2 v" B# Z5 n( ~; Y3 o( [

! _5 ^$ [! M9 ~ soap-diy.com 本書認為一塊好的香皂應具備:好用、好洗、好美、有淡香等條件,並進一步提出每項條件具體的標準,讓讀者能知道如何為自己、家人或親朋好友做一塊好的香皂。 soap-diy.com 2 U, x3 S0 [7 H* R, x- `
soap-diy.com 7 j" M! g/ r3 R* \

soap-diy.com 7 s  ]: o# M, R$ A7 [6 _8 t" `. l
soap-diy.com / d8 m3 R- G# V% b4 i2 ^  N
soap-diy.com . I1 [. g# F. M" Y9 P, p
二、深入地介紹常用油脂與主要脂肪酸
6 V, u) G9 H: R" Q* e8 w' K soap-diy.com
% n# m0 A: I7 V5 q# r; |1 g% g" q soap-diy.com
不僅深入地介紹每一種常用油脂,例如:所屬的植物科別、主要產地、油脂取得的方法、所含的脂肪酸比例,以及單獨利用該油脂做成香皂後的性質等,並且詳細地解說與香皂各項性質有關的八種主要脂肪酸。 soap-diy.com 6 P3 X( M# v9 x4 p6 p+ s

2 E+ c+ r* q/ R5 m- n6 S2 x soap-diy.com

" F0 U1 x5 S- N4 {9 q; n. ^ soap-diy.com
% N, `# A( z3 W3 B soap-diy.com soap-diy.com 2 I% _2 @/ k2 @1 Q7 n4 B; y' X& b
三、引進國外著名的手工皂配方計算公式 soap-diy.com $ Z/ H6 H9 t' Z( L0 D2 J. H

2 E9 H5 K6 ]4 _) v; e8 Y1 J' T: o soap-diy.com 利用“SoapCalc”計算公式,讓讀者可以清楚地算出每一種配方所含的脂肪酸比例,以及做出來的香皂性質。
- W3 X9 p" b2 m# p soap-diy.com soap-diy.com . l; }7 J. M  E4 X: ~- X

soap-diy.com / B4 P% T0 m2 @. {8 M( e) U' i

" i8 c3 R# S' J, J" W0 p9 r! Z soap-diy.com
7 {, X/ B2 L  o/ ^% \- Z soap-diy.com
四、配方的思考
3 J" M' s# I: s' q& C! v0 g; A soap-diy.com soap-diy.com , g9 W- s) W7 h/ W1 i  {6 {
配合各大主題,超過50種不同的經典配方,讓讀者在油脂的選用與搭配上,有更寬廣的思考。 soap-diy.com 1 l+ l9 L2 w) j( F0 Z

3 d" c2 R- e1 S- R8 o- ]4 x$ ~ soap-diy.com

9 }/ A5 Z0 Q1 Q4 W& h6 _' y soap-diy.com
% l' D0 G- a( C' C soap-diy.com soap-diy.com * C  \/ v) I9 ?
五、精美作品的展現
* k- ?: P1 D+ o' x# d1 k! D/ m soap-diy.com soap-diy.com 9 D0 }( U/ d8 g/ e
每種配方都經過無數次的試作,期能展現出手工皂最美的一面。超過500幀實品照片,不僅展現了技法與色彩的變化,也突顯了各個皂模的可愛,以及皂章的趣味。
/ U( d; D! K4 A# G3 c! J soap-diy.com soap-diy.com . Q- Z, r( w6 J0 c5 Y3 k$ _


; ~. L' X# O: @9 ^  \/ P soap-diy.com soap-diy.com 0 U$ L8 k( P( S( A: a

; F  z5 u/ r* `& k% r soap-diy.com
六、多元的內容與技法 soap-diy.com - [% o* c7 O) R6 \# c$ p
soap-diy.com " P& `( C; M2 A6 H
在內容與技法上,分為九大篇,包含了:植物浸泡油篇、天然好料篇、拿鐵拉花篇、普普風皂篇、趣味技法篇、熱製法與融製法篇、液體皂篇、生活小記篇、作品分享篇,並提出貼心的小叮嚀,為手工皂再創新氣象。
# I5 J2 u  o  i: c soap-diy.com soap-diy.com $ e4 U* Y4 K8 H, X4 X, l7 h7 _

soap-diy.com 1 J7 _0 Q! H; M* A' v& J. V2 ?
soap-diy.com 4 ~) A4 `; c$ T0 ^  V* n2 n
soap-diy.com ; `+ A" x) E" Y% U$ {
七、皂中有詩、詩中有皂
- S" a2 O+ s; Z4 C. w soap-diy.com
  F3 g2 d" ^% ^0 a+ ^/ E1 z' ^ soap-diy.com 每種配方皆附上一首打油詩,將這款皂的特色做最簡要的提示,讓讀者在享用美皂之餘,還多了份風雅與詼諧!
, }! U! v8 m1 ?: @1 |$ \ soap-diy.com
* O3 r* h- l4 }2 F: Y soap-diy.com
soap-diy.com 3 W4 Z8 L7 O2 S

' T: s3 r! C# Y2 U soap-diy.com soap-diy.com $ P5 Z" ?( ^+ C0 n& }
本書的出版除了延伸“皂經”一書的理念外,更讓手工皂在實用、美觀、趣味上相互輝映,將手工皂的變化推向更優雅的風貌,進而開啟生活藝術的那扇窗。 soap-diy.com 8 O: L3 \( X0 u# J
soap-diy.com ! N/ W$ J; ]7 e" G- l. \

soap-diy.com   X7 N2 b8 G. n2 l: g5 n

9 f/ B, D+ f0 r- s+ e" ? soap-diy.com soap-diy.com , n# @% @+ c$ @9 a8 N
本書特色
3 d5 `: T/ c1 `. X soap-diy.com soap-diy.com 2 @) N8 `" q7 t$ I3 p6 s# A% P1 d

  |$ [3 ^/ i: {- m soap-diy.com  ◎明確提出好皂的條件 soap-diy.com # t, r  R3 ]& g6 F9 K! Q* Q$ p" R
 ◎科學的Soap Qualities計算公式
  _6 ]2 |( s" k; Z soap-diy.com  ◎深入的油脂說明
  O- s1 T2 F2 C, c soap-diy.com  ◎超過500幀的精美作品 soap-diy.com   E: D  X, |& h4 }0 F0 G" B
 ◎九大篇的技法創作
/ K1 ^8 E5 l7 y3 g4 X soap-diy.com soap-diy.com # ^; X* g: A7 R. T

soap-diy.com   m( f( n& O& H) _. c9 d

5 h; A+ f7 m, b" i- u! [ soap-diy.com
6 L/ h; K, H; x) u: R( v- Y0 i" l; h soap-diy.com
作者簡介 soap-diy.com / {7 r+ u& v* y( w/ ^6 g- X" v

- n8 g+ j! f1 O' r$ f; @5 t soap-diy.com 周嘉蘋 soap-diy.com ; a( s( `: U- s' j4 W# [- s3 n( r) `
soap-diy.com ( x5 E. |2 U. W5 t! S& x

8 G/ o- f0 L1 E: Z7 |: r! U soap-diy.com  天秤座O型
' f' N) H7 p' ~6 ~9 J8 p2 J5 g soap-diy.com  ★喜歡家居佈置、卡片設計與香草生活
9 A& W8 d, K+ O- \/ W2 a$ \ soap-diy.com  ★心淘居工作室主人 soap-diy.com 6 R- v4 s! g  E2 ~7 C1 k
 ★高屏社區大學手工香皂與保養品講師
3 r) d* H1 r2 @% w+ \) X soap-diy.com  ★著作:1.就愛玩香皂 2.皂經 3.皂典
- N( W" g' X  I2 D6 S soap-diy.com  ★心淘居部落格版主
5 V' m" }, a- |2 X7 N3 t soap-diy.com  Blog:www.wretch.cc/blog/Pamelachou
' h. I+ l* I) r* x2 g* X" E( C3 u soap-diy.com  E-mail:jerrychu@ms3.hinet.net 
" g, o: Q% x1 \- U6 G: T/ Q soap-diy.com
0 X( [8 Q+ s- i5 w5 g, z0 K soap-diy.com
soap-diy.com , U5 T/ U& W8 A, Q+ e; ]5 n
soap-diy.com # |' T1 b0 z5 S) ?7 t* N1 }( O( N! p6 x
soap-diy.com 8 b; V" x7 `3 ^! n7 Z8 ~/ [
soap-diy.com : w9 X' {% H/ h8 G
soap-diy.com ; g1 c' q) S2 {+ A6 K* b
教學相長與創作一直是我玩皂所秉持的 soap-diy.com 4 \$ X. J: P3 X% G: M) D  W8 i* ?
soap-diy.com / z/ B: n+ E. V; S
 每每設計出一款好的配方
% Q' _7 M; f6 W( m/ z7 g soap-diy.com  玩出一種新的技法
. ?0 a3 q/ |8 y  b soap-diy.com  做出一項美的作品
4 ^' L1 w' Z- l8 y+ J8 l" X  o soap-diy.com  拍出一張靚的照片 soap-diy.com 9 P2 K% ~1 t3 ]
 記錄一段真實的過程
8 \/ _: Y& V8 v1 B7 A, A soap-diy.com  都會讓我感動與歡喜不已 soap-diy.com " M2 V) x5 k6 s
 多年來不斷地累積經驗與成長 soap-diy.com " `/ L! R2 h( z0 n% t! k: J- b
 在課堂上我將這種領悟做最真誠的傳遞 soap-diy.com . Q, W9 ~! Q  \! I$ u
 在與學員們的相互分享與討論中,也激發了我更多的創意
5 q0 g- R2 U. E/ s soap-diy.com  希望本書能讓讀者對手工皂有更多的思考與選擇
8 A9 s, P; q! n# p; t2 a9 I0 y6 g+ j soap-diy.com  在這塊領域中打造出更美好的生活藝術 soap-diy.com + u7 U1 N" r: _, M( t
 本書得以出版要感謝 soap-diy.com 0 L, ~8 h0 L- }$ K; @! J
 中華色研出版社謝玉榕女士 soap-diy.com 9 F$ N3 C; K8 W9 Y
 同時也謝謝
* a8 ~- T2 n6 v: t& O# I* ?0 _ soap-diy.com  森普廣告事業賴繼輝先生、王淑慧小姐的美編
7 h/ `( T" H6 o! x5 p soap-diy.com  白象文化事業的經銷
8 g3 i* v1 Y; |; b! B soap-diy.com  社大李正美老師的校對 soap-diy.com ( B) I: H7 `9 U# \: W
 學員與讀者們的回響 soap-diy.com ) |( e8 n# u$ a. b, b& b" S
 以及家人一路的支持
soap-diy.com , v: c6 w* z7 k7 T- X% `
soap-diy.com ! _2 i( ~' b7 U1 k6 M( Y2 i

soap-diy.com ( F7 Z# T  ]4 m% P6 Z
soap-diy.com 1 _2 l$ j( b: K7 x

, `% I1 t# {' d; O7 [ soap-diy.com
本書特點
0 V0 A& s" c" g7 ]9 ^+ L$ m2 X$ y soap-diy.com
* a4 v, `  W5 P soap-diy.com 肥皂的故事 soap-diy.com ; x- f9 T) e0 x5 N, p
如何做一塊好皂
7 w9 @; w6 l+ k- O5 b' U- D soap-diy.com 精油與香精 soap-diy.com 7 g; g$ [* ~1 d' e. j
油脂中主要的脂肪酸 soap-diy.com % a4 h( G# q. {& B; H, ^' J7 h8 K) p
常用油脂介紹
' U, T5 @8 Z) O7 R; f) U7 ^1 @0 _ soap-diy.com 認識氫氧化鈉
9 s5 N5 E% b! e8 t" F soap-diy.com 認識氫氧化鉀
  Q) p( x0 |# V6 E1 L2 ^ soap-diy.com INS值與鹼量的計算
0 u9 u" l1 F6 o! ` soap-diy.com 水量的思考
0 e6 _2 w/ G) {( E5 R7 [  E3 i* S) j soap-diy.com 冷製法的製皂過程 soap-diy.com 4 \: x4 O3 S* V5 R
設計配方
: R' ]; U2 U8 P8 W/ _; }* E soap-diy.com 準備物品
. _, q) Y, ?5 n soap-diy.com 量油 soap-diy.com & p5 ~7 o( S- V# z# ~( l/ i0 ^0 N
製作鹼水
  V0 p6 Z( @' y) l: g) c soap-diy.com 攪拌 soap-diy.com ) N& G5 n/ y: Y( X6 w
入模
% u9 K" g) s, ?7 Z soap-diy.com 保溫 soap-diy.com / k' o$ V/ B& S8 L, m: z
脫模
/ {- m: Y  q3 r% y! E0 n. y& q soap-diy.com 切皂
/ Y/ u# ^  _* X/ B8 U soap-diy.com 晾皂
+ D- S3 C+ }- f' z# m soap-diy.com 蓋皂章
4 S/ W( X! Y* m* P0 B soap-diy.com CP皂(冷製法)
; l3 @$ |- V) v soap-diy.com soap-diy.com 6 V( h: p% K: a+ Q$ }  s5 {4 Q. e

! k+ g' H& I+ |7 H9 W* R5 j2 R0 p soap-diy.com
9 ^# Q+ A4 z& B; x soap-diy.com soap-diy.com 3 ?6 Y# p% L3 o6 k+ `7 i/ Z


" f4 m5 Q3 w4 q) ^: g soap-diy.com soap-diy.com : @' M, P! i2 {; c( C7 [& a/ B5 j

  P. J  V3 c) X7 H soap-diy.com
植物浸泡油篇 soap-diy.com % H5 t  I5 w$ R6 X" J

+ f, o& j$ ], ?3 R. b soap-diy.com 1.香蜂甘草皂
; `" P5 L0 A7 [( L0 z2 v  X soap-diy.com 2.綠茶多酚皂
" B* M9 E1 A/ Q8 ]2 b! t+ W/ E) D0 K soap-diy.com 3.蜂蜜甘菊皂 soap-diy.com 1 S6 G, R) Y1 P5 E- H1 ?
4.花后玫瑰皂
( u3 B' @- s+ n! X7 M$ @ soap-diy.com 5.紫草橄欖皂 soap-diy.com ! y4 Q! W, ^0 g* k5 O* f4 L
6.清新檸檬皂
9 j+ j( H1 q2 I, R9 ~: H" S; y soap-diy.com 7.檜木芬多精皂
' s$ k' `) D7 u/ n4 U$ U- {* A soap-diy.com 8.御方美白皂 soap-diy.com # u- X' _% w8 ^  H. U) B
CP皂(冷製法)
% B& `) L& ^* p$ H# |9 E soap-diy.com soap-diy.com ) u! N" f" s" R' a+ B
soap-diy.com 4 J& T* p+ G1 j3 N2 z: P& J1 f0 c+ N  V

soap-diy.com % P1 p. L3 W. T4 E+ ~8 n
soap-diy.com 4 {* d- i! G( I* v* B
soap-diy.com : B; x! H2 |1 i5 }6 ]
天然好料篇 soap-diy.com " |1 b7 D8 r; l" R7 {' w+ T& c+ R- G

4 E5 ]" t, e4 S soap-diy.com
1.米香米糠皂 soap-diy.com " X- o2 P& U6 I& X, O; O
2.酒香酒粕皂 soap-diy.com , m  P% U* z  {+ a3 Y
3.何首烏洗髮皂 soap-diy.com , J7 l5 s2 V# T
4.元氣人蔘皂 soap-diy.com 6 y: g6 A1 [3 _2 x, T# u
5.優質蔬果皂 soap-diy.com 1 p6 A6 w: y' P" w
6.金黃紅棕皂 soap-diy.com * \9 E2 [/ r+ u
7.溫潤母乳皂
3 ?% m0 T/ ?2 n soap-diy.com 8.親膚Baby皂 soap-diy.com 8 e: @" \: }$ v  r
CP皂(冷製法)
; b3 z" U& q: P5 _! n" ] soap-diy.com soap-diy.com . _: f# P% o0 T' B0 a7 ?# F& \

soap-diy.com * s8 U1 B7 u5 b' n8 V: z- d) B! _
soap-diy.com   {5 d5 I! \5 N

+ ~9 C) N* A' C& C# I" n# N soap-diy.com
拿鐵拉花篇 soap-diy.com / g1 [7 v8 f' T/ V3 u0 ~

! l* [8 M6 U  ~3 E" K4 d' ~8 k soap-diy.com 1.大理石拉花皂 soap-diy.com ' Z- I' u# V+ X9 X* S6 i  s& I
2.火焰拉花皂
( Z6 W+ Z; \$ i( e: o1 b5 Y soap-diy.com 3.冰淇淋拉花皂 soap-diy.com : `5 n2 L1 v* W( M, A6 A) y
4.木紋拉花皂
, @+ B' m6 j. R3 [" h$ { soap-diy.com 5.密碼拉花皂
+ U2 i0 C4 X/ [3 T soap-diy.com 6.纖細拉花皂
" h! @# j: ^( r/ z) o soap-diy.com 7.飛輪拉花皂 soap-diy.com # D& b9 g( T1 c' p
8.寬頻拉花皂 soap-diy.com 5 b! z4 l! W8 x+ a
9.切皂與修皂 soap-diy.com 0 M; N; M5 d- o5 W
soap-diy.com 9 n* N' i+ W7 e9 B& B  v" n

soap-diy.com ( u5 g7 e1 B  n" E  I9 d, p8 ~

" o) h, d3 w3 y; R" h5 @/ J! {2 R6 w/ L soap-diy.com soap-diy.com . {' r& q" R  Q8 k
CP皂(冷製法)普普風篇
  b- m" G8 E) o: J  x7 _ soap-diy.com soap-diy.com 3 i1 i8 Z# L5 G. Q2 e% L* Z
1.普普風皂之方塊
- E8 f* G. a" w8 P: g8 q soap-diy.com 2.普普風皂之對稱
0 [% n% `! V9 s/ }8 m soap-diy.com 3.普普風皂之線條
! I' h; Q: M0 o( Z soap-diy.com 4.普普風皂之果凍 soap-diy.com 9 u4 p4 k/ e$ a( R# d
5.普普風皂之圓點A
7 L( u; [% p' M; m soap-diy.com 6.普普風皂之圓點b
9 w5 _/ \, k; w+ ?* p9 R1 t  P soap-diy.com 7.普普風皂之圓弧A
6 V- _. j0 M2 k+ p0 |/ W soap-diy.com 8.普普風皂之圓弧B
6 P+ ?8 U+ A% H  E* m soap-diy.com CP皂(冷製法) soap-diy.com 6 |7 m# k8 R0 q  N: P$ x* o

  X5 W8 s2 }; g* I- ~9 \ soap-diy.com

1 n5 j: j4 u- v/ x# C: q" @ soap-diy.com soap-diy.com ' G- o" v8 H. g7 y

1 J5 b6 f+ l: c$ o( I( e soap-diy.com
趣味技法篇 soap-diy.com 1 Y1 U. D4 \0 t8 U! O
soap-diy.com 8 t: k, G$ _& G8 u+ V
1.千層派皂 soap-diy.com ! A9 F. x/ i' X$ b/ E' t
2.甜圈麻花皂 soap-diy.com 4 c  {7 X& U7 H- n  n/ c- E) m& K
3.悠游浮水皂
& C1 N  ]- V1 v0 g soap-diy.com 4.亮彩球球皂
% O; S3 O, s( ]  K! N. ?9 d# w7 v soap-diy.com 5. 3Q麻糬皂
3 l9 S) _; i5 B( ~2 Z soap-diy.com 6.瑞士捲心皂
# i7 I4 T  S# Q6 U" q4 t- X5 ] soap-diy.com
2 C0 Y0 m% H) F5 \ soap-diy.com soap-diy.com * K0 j7 A) M7 n+ }

soap-diy.com 0 ?/ V# W+ S, W7 a: I' {

9 r& m- T1 _& k8 J) F& [ soap-diy.com soap-diy.com 1 \3 G) S! m" y1 _3 Q3 F
熱製法與融製法篇
. q3 @, E( l  @  e& g soap-diy.com soap-diy.com * X1 [3 D/ r2 }9 ]: K% K" j
1. HP皂的創作
. G9 u0 y) M( ^1 W) T  s8 | soap-diy.com 2.二種技法的結合 soap-diy.com $ y9 e& ^+ U3 J5 I' i
3.三種技法的交互運用 soap-diy.com " Q+ k* f/ f) O9 H
4.再生皂之備長炭皂
8 M) L. H0 G9 f4 i7 |6 r! L soap-diy.com 5.再生皂之咖啡絲瓜絡皂
- q: E; ]9 s! w) b soap-diy.com 6.再生皂與MP皂的相遇 soap-diy.com 0 {0 d6 E+ p) z. k* m, N# k0 G
soap-diy.com 4 S- i% l# B( s0 x$ y

soap-diy.com 1 s$ y. ]" C0 J9 L4 q  }$ j+ j
soap-diy.com : U1 O' h- d$ A; `/ D7 i  Z& W) h% E

7 G" p( s6 H% b, m soap-diy.com
液體皂篇 soap-diy.com 9 h, F* G( W& u$ f4 L2 K# d

8 A3 B$ D# @& b3 R! ^ soap-diy.com 1.牛蒡洗髮皂 soap-diy.com - h: B+ `2 ]1 F8 h( c) M0 Z
2.薰衣草沐浴皂 soap-diy.com   d8 o8 d3 j% s3 A3 G3 y- u
3.甘草洗手皂
- ^' j7 o2 }5 X- Y8 `+ F/ Z- d soap-diy.com 4.香蜂草寵物皂
* H+ N' G$ c' C( @) ?& N1 i soap-diy.com 5.環保家事皂 soap-diy.com 7 `2 I& H" h2 Q2 N8 Y* E7 Q* N5 O
6.潔淨洗衣皂 soap-diy.com # R8 l8 I2 W) d& P6 I: e" J+ G

$ l* u) A& ~4 s. f0 J0 \ soap-diy.com
soap-diy.com 8 W1 s0 U5 T8 J# b9 ~' c# T

4 J2 s) e: x, ^* g$ [ soap-diy.com soap-diy.com / R5 j3 A- s" ^, X. C
生活小記篇 soap-diy.com . v8 L3 L- n' H$ R
soap-diy.com % y3 u9 |* Q. v1 p% k2 q8 W
1.清新滾珠液
' i9 p# k7 ]; ^2 m$ Y3 {2 Q8 E soap-diy.com 2.妙用紫草膏 soap-diy.com 3 P3 x* _, |: ]! H. N
3.煥采順髮霜
7 s/ z, C9 k+ O. q( C soap-diy.com 4.香氛噴霧精 soap-diy.com ( C2 X6 m6 A3 E( j
5.趣味泡澡錠
' w/ S1 Y" i1 W. T+ h% _5 I7 ` soap-diy.com 6.禮盒與包裝
0 C+ Y' A' [9 h6 J  u( L soap-diy.com
2 d9 i# l  M( [( [# g soap-diy.com soap-diy.com 3 ^+ n4 h: c1 _# r4 W) ?4 ~- K


7 R+ N  C# g  D/ N soap-diy.com
1 t; p  [0 l/ |# _1 X7 Q3 ` soap-diy.com
. n% A" V( K$ y soap-diy.com
作品分享篇
, }1 R* X2 g9 U1 W+ E' A4 c9 g; q soap-diy.com
) E: R. V4 f$ @8 W. p' H, `+ @% n soap-diy.com 1.拿鐵拉花皂(CP皂) soap-diy.com % j" h# B1 P; h+ M$ g7 \
2.皂樣人生皂(MP皂)
; F' {/ ]* Y. O/ F6 i# e soap-diy.com 材料補給站 soap-diy.com + ?# Q' J1 d9 Q2 P

9 K0 a7 b9 p! y( D! p/ A1 J, | soap-diy.com
$ p% P, a8 R2 Y! ], { soap-diy.com
soap-diy.com ' w3 E1 q, s' T! R

0 d; N, d# j) g# {6 W8 r soap-diy.com
; t- m: N3 N# [* |4 e  @' i soap-diy.com 規格:平裝 / 192頁 / 19.0*26.0 cm / 普級 / 單色印刷 / 初版出版地:台灣
5 i( x+ U" s3 i+ f6 ? soap-diy.com
+ O) o$ b* F$ G* j" O4 T% G+ {' I soap-diy.com
soap-diy.com ; p3 ~. c  g, S: m

1 N- Z* p$ b! l. Y! {$ K! g soap-diy.com
. x; ~6 V. w" H5 B. {( ^6 P soap-diy.com 定價:580元 優惠價:7406 soap-diy.com ) O0 I- D; @; V+ _" d
文章圖片由博客來網路書店提供轉載

 
回復 1# sandy soap-diy.com 2 |2 l1 j6 u# n8 J% r7 F
請問哪一本書裡有講解做皂5力的算法
薰香精油瓶項鍊批發零售

TOP

返回列表 回頂端 回復 發帖